Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ijsthee met de opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkomsten betreffende alle door ijsthee te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien en voor zover ijsthee dit schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Elk project heeft recht op 3 aanpassingsrondes, tenzij anders vermeldt. Mochten er meer wijzigingen plaats vinden, of het project dusdanig verandert worden dat de projectomschrijving in de offerte niet meer van toepassing is, zal een nieuw project worden gestart. Hierover zal tijdig een bericht komen en overlegt worden wat de nieuwe opties zijn.

Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Voor meerwerk geldt een uurtarief van € 60. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Indien men akkoord gaat met de offerte zal er een opdrachtsovereenkomst worden gestuurd, samen met een voorschotnota van 30% van het offertebedrag.